• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

N J O F T I M

PËR REGJISTRIMIN  E NXËNËSVE  NË  KLASËN  E PARË  NË VITIN SHKOLLOR 2024/2025

N J O F T I M

PËR REGJISTRIMIN  E NXËNËSVE  NË  KLASËN  E PARË  NË VITIN SHKOLLOR 2024/2025

Në klasën e parë, prindi është i obliguar ta  regjistrojë fëmijën i cili deri në fund të vitit kalendarik do të mbushë gjashtë vjet dhe me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, fëmija mund të regjistrohet në klasën e parë, nëse mbush gjashtë vjet deri me 31 Janar 2025, me  kërkesë paraprake nga prindi dhe një mendim të marrë nga shërbimi pedagogjik-psikologjik në shkollë.

Regjistrimi i nxënësve zgjat prej 07.05.2024 deri më 31.05.2024, prej orës 10:00-13:00

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

  • Çertifikata e lindjes së fëmijut;
  • Vërtetimi për pranimin e vaksinave të detyrueshme nga institucioni shëndetësor i autorizuar;
  • Vërtetimi për kontrollë stomatologjike nga institucioni shëndetësor i autorizuar;
  • Vërtetim për kontrollë  oftalmologjike ( të syve) nga institucioni  shëndetësor i autorizuar;

Gjatë regjistrimit duhet të jenë prezent prindi/kujdestari dhe fëmiu që do të regjistrohet.

Gjatë regjistrimit të fëmijës me aftësi të kufizuara në klasën e parë, prindi / kujdestari është i obliguar të paraqesë një mendim nga komisioni për vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjëve për mbështetje shtesë shëndetësore, arsimore dhe sociale sipas KNF;

Regjistrimi i fëmijës, me kërkesë të prindit / kujdestarit, mund të prolongohet nga institucioni shëndetësor për një vit,  nëse konstatohet se fëmiu nuk është i gatshëm të shkojë në shkollë;

                                                                                                                    Me respekt,

                                                                                                                 Lulzime Islami              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *