• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

Shfaqja teatrale “12 muajt e vitit”

Shfaqja teatrale “12 muajt e vitit” u realizua në gjuhën maqedonase në Teatrin për Fëmijë.

Kjo shfaqje është ndjekur nga nxënësit e klasës së katërt, në kuadër të lëndës Gjuhë maqedonase për bashkësitë.

Театарската представа “12 месеци на годината” се одвиваше на македонски јазик во Театарот за Деца. Оваа представа е следена од учениците од четврто одделение, во рамките на предметот Македонски јазик за заедниците.

Theatrical play “12 months of a year” has been performed in Macedonian language in The Theatre for Children.

This play has been followed by 4th grade pupils, within the subject of Macedonian language for communities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *